Reklamační řád internetového obchodu

          Tento reklamační řád společnosti: Hm Studio, a.s. IČ: 28220854,  Průmyslová 504, 250 70 Postřižín (dále jen „prodávající“) upravuje v souladu s obecně závaznou platnou právní úpravou rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady výrobků při prodeji zboží v internetovém obchodě, a to včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Tento řád je rozpracováním zákonných podmínek uvedených v Občanském zákoníku a vztahuje se na výrobky zakoupené v internetovém obchodě společnosti.

         - Záruční lhůta začíná plynout od převzetí věci kupujícím. Na výrobky je záruční lhůta 24 měsíců ode dne prodeje.

         - Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí prodaných za nižší cenu, nezodpovídá za vadu, kvůli které byla dohodnuta nižší cena.
 
         - Kupující uplatňuje reklamaci v záruční době vždy s dokladem o koupi. Reklamované zboží předkládá vždy kompletní. V případě nekompletního zboží, není možné vrácení peněz, je možná oprava, nebo výměna poškozených dílů. Zboží je možné reklamovat osobně v kterékoli prodejně Hm Studio, a.s. nebo zasláním na adresu provozovny: Průmyslová 504, 250 70 Postřižín.
 
         - Pokud jde o vadu, o které je možné ihned rozhodnout a kterou je možné odstranit, má prodávající povinnost bezplatného odstranění této vady včas a řádně. U komplikovanějších případů rozhodně o reklamaci nejpozději do 30 dnů.

         - Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen určité části věci, výměnu dané části, pokud tím nevzniknou prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy místo odstranění vady, vyměnit vadnou věc za novou.

         - Pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit a vada brání řádnému používání, má kupující právo na výměnu věci, nebo na odstoupení od smlouvy. Ta samá práva náleží kupujícímu, pokud se jedná o odstranitelné, ale opakující se vady a tudíž nelze věc řádně užívat.

         - Pokud se jedná o neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

         - Pokud má věc prodávaná za nižší cenu, použitá věc, nebo opravovaná věc vadu, za kterou je prodávající zodpovědný, má kupující místo práva na výměnu, právo na přiměřenou slevu.
 
         - Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, stejně tak i o vykonání opravy a o době jejího trvání.

         - Pokud dojde k výměně, začne plynout záruční doba 24 měsíců znovu od převzetí nové věci. To samé platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 1. 1. 2014