Obchodní podmínky

E-Shop > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.hmstudio.cz

I.

VŇ°eobecn√° ustanoven√≠

1.1. Provozovatelem internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz je¬†spoleŤnost HM Studio, a.s., I»: 28220854, se s√≠dlem¬†Prýmyslov√° 504,¬†250¬†70¬†PostÝiě√≠n, zapsan√° v¬†obchodn√≠m rejstÝ√≠ku veden√©m¬†Mžstsk√Ĺm soudem v Praze, odd√≠l B, vloěka 13687, tel:¬†220¬†970 480, email: hm16@hmstudio.cz (d√°le jen prod√°vaj√≠c√≠).

1.2. Kupuj√≠c√≠m je fyzick√° nebo pr√°vnick√° osoba, kter√° uŤin√≠ objedn√°vku zboě√≠ prostÝednictv√≠m internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz (d√°le jen kupuj√≠c√≠).

1.3. Kupuj√≠c√≠ odesl√°n√≠m¬†z√°vazn√© objedn√°vky stvrzuje, ěe tyto obchodn√≠ podm√≠nky jsou souŤ√°st√≠ kupn√≠ smlouvy uzav√≠ran√© mezi n√≠m a¬†prod√°vaj√≠c√≠m, a¬†d√°le ěe se s¬†nimi Ý√°dnž sezn√°mil, jsou mu jasn√©, srozumiteln√© a¬†zavazuje se jimi Ý√≠dit. T√≠mto okaměikem z√°roveÚ kupuj√≠c√≠ stvrzuje, ěe akceptuje v√ĹŇ°i ceny za objednan√© zboě√≠ vŤetnž pÝ√≠padn√Ĺch expediŤn√≠ch a¬†dopravn√≠ch n√°kladý a¬†veŇ°ker√© obchodn√≠ podm√≠nky a¬†ustanoven√≠ ve znžn√≠ platn√©m v¬†okaměiku uŤinžn√≠ Ťi odesl√°n√≠ objedn√°vky.

1.4. Tyto obchodn√≠ podm√≠nky jsou platn√© od 1.¬†bÝezna 2010.

 

II.

PÝedmžt smlouvy

2.1. UzavÝen√≠m kupn√≠ smlouvy v¬†souladu s¬†tžmito obchodn√≠mi podm√≠nkami vznik√° prod√°vaj√≠c√≠mu z√°vazek odevzdat kupuj√≠c√≠mu objednan√© zboě√≠ a¬†kupuj√≠c√≠mu z√°vazek toto zboě√≠ pÝevz√≠t a¬†zaplatit za nžj kupn√≠ cenu.

2.2. PÝedmžtem objedn√°vky kupuj√≠c√≠ho mýěe b√Ĺt pouze zboě√≠ uveden√© na webov√Ĺch str√°nk√°ch internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz.

2.3. Bude-li pÝedmžtem objedn√°vky kupuj√≠c√≠ho zboě√≠, kter√© jiě v¬†dobž objedn√°vky nen√≠ souŤ√°st√≠ sortimentu prod√°vaj√≠c√≠ho, je povinen prod√°vaj√≠c√≠ tuto skuteŤnost kupuj√≠c√≠mu ozn√°mit a¬†t√≠mto se povaěuje objedn√°vka za zaniklou, pokud se nedohodnou prod√°vaj√≠c√≠ s¬†kupuj√≠c√≠m jinak.

2.4. PÝedmžtem kupn√≠ smlouvy uzavÝen√© mezi prod√°vaj√≠c√≠m a¬†kupuj√≠c√≠m je pouze dod√°vka zboě√≠ uveden√©ho v¬†potvrzen√≠ objedn√°vky doruŤen√©m Ý√°dnž a¬†vŤas kupuj√≠c√≠mu.

2.5. PÝedmžtem z√°vazku prod√°vaj√≠c√≠ho z¬†kupn√≠ smlouvy nen√≠ pÝedveden√≠, instalace, sestaven√≠ nebo mont√°ě dod√°van√©ho zboě√≠.

2.6. Charakteristika zboě√≠ uveden√©ho na webov√Ĺch str√°nk√°ch internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz, jeho popis, funkce, technick√© √ļdaje, parametry, rozmžry, v√°ha, v√Ĺkony, kapacita a¬†ostatn√≠ zde uveden√© √ļdaje a¬†informace vych√°zej√≠ z¬†√ļdajý v√Ĺrobcý a¬†dodavatelý zboě√≠. VŇ°echny informace jsou uv√°džny dle aktu√°ln√≠ch dostupn√Ĺch √ļdajý od v√Ĺrobcý, dodavatelý Ťi jin√Ĺch smluvn√≠ch subjektý a¬†prýbžěnž kontrolov√°ny. PÝesto vŇ°ak nelze jejich nepÝesnost zcela vylouŤit a¬†pro takov√Ĺ pÝ√≠pad si prod√°vaj√≠c√≠ vyhrazuje pr√°vo zmžny. NepÝesnost uveden√Ĺch informac√≠ m√° prod√°vaj√≠c√≠ povinnost odstranit jakmile se o¬†nich dozv√≠.

 

III.

Registrace kupujícího

3.1. Kupuj√≠c√≠ m√° moěnost vytvoÝit si na webov√Ĺch str√°nk√°ch internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz svýj vlastn√≠ z√°kaznick√Ĺ √ļŤet, a¬†to prostÝednictv√≠m sv√© registrace.

3.2. Registrace kupuj√≠c√≠ho se prov√°d√≠ pÝ√≠mo prostÝednictv√≠m webov√Ĺch str√°nek www.hmstudio.cz. V¬†r√°mci registrace vypln√≠ kupuj√≠c√≠ nezbytn√© osobn√≠ √ļdaje, kter√© budou bezpeŤnž uchov√°ny v¬†elektronick√© datab√°zi internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz, a¬†kter√© jiě pÝi n√°sledn√©m pÝihlaŇ°ov√°n√≠ a¬†prov√°džn√≠ objedn√°vek pod sv√Ĺm z√°kaznick√Ĺm jm√©nem a¬†heslem nebude kupuj√≠c√≠ nucen vyplÚovat. Po vyplnžn√≠ a¬†potvrzen√≠ vŇ°ech registraŤn√≠ch √ļdajý bude kupuj√≠c√≠mu bez zbyteŤn√©ho odkladu odesl√°na emailov√° zpr√°va obsahuj√≠c√≠ vyplnžn√© √ļdaje spolu s¬†pÝihlaŇ°ovac√≠m jm√©nem a¬†heslem.

3.3. Kupuj√≠c√≠ je opr√°vnžn svou registraci kdykoli zruŇ°it p√≠semn√Ĺm poěadavkem na email hm16@hmstudio.cz ZruŇ°en√≠ registrace bude kupuj√≠c√≠mu potvrzeno prostÝednictv√≠m elektronick√© poŇ°ty.

 

IV.

Objedn√°vka zboě√≠

4.1. ō√°dn√° objedn√°vka zboě√≠ uŤinžn√° kupuj√≠c√≠m se povaěuje za n√°vrh na uzavÝen√≠ smlouvy.

4.2. Objedn√°vka mus√≠ obsahovat zejm√©na pÝesn√© oznaŤen√≠ kupuj√≠c√≠ho, adresu trval√©ho pobytu nebo s√≠dla, dodac√≠ adresu, emailov√©¬† i¬†telefonick√© spojen√≠ Ťi jin√© kontaktn√≠ √ļdaje na kupuj√≠c√≠ho, pÝesn√© oznaŤen√≠ druhu a¬†poŤet kusý objedn√°van√©ho zboě√≠ a¬†zpýsob √ļhrady.

4.3. Kupuj√≠c√≠ je opr√°vnžn uŤinit objedn√°vku zboě√≠ prostÝednictv√≠m webov√Ĺch str√°nek internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz po registraci a¬†pÝihl√°Ň°en√≠ pod sv√Ĺm jm√©nem a¬†heslem jako registrovan√Ĺ z√°kazn√≠k.

4.4. Kupuj√≠c√≠ je opr√°vnžn stornovat j√≠m uŤinžnou objedn√°vku nejpozdžji n√°sleduj√≠c√≠ den po jej√≠m odesl√°n√≠ prod√°vaj√≠c√≠mu, a¬†to¬†emailem na adresu hm16@hmstudio.cz.

4.5. Kupn√≠ smlouva se povaěuje za uzavÝenou aě okaměikem potvrzen√≠ objedn√°vky prod√°vaj√≠c√≠m.

4.6. Prod√°vaj√≠c√≠ potvrd√≠ kupuj√≠c√≠mu objedn√°vku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v¬†objedn√°vce¬† pÝ√≠padnž¬†¬†telefonicky na telefonn√≠ Ť√≠slo kupuj√≠c√≠ho uveden√© v¬†objedn√°vce.

4.7. Potvrzen√≠ objedn√°vky prod√°vaj√≠c√≠m¬†obsahuje¬†tyto √ļdaje: identifikaci kupuj√≠c√≠ho, druh zboě√≠, poŤet kusý, cenu za zboě√≠,¬†cena za doruŤen√≠ zboě√≠ dopravcem a¬†doruŤovac√≠ adresa.

4.8. Prod√°vaj√≠c√≠ se zavazuje potvrdit objedn√°vku kupuj√≠c√≠mu bez zbyteŤn√©ho odkladu od jej√≠ho obdrěen√≠, nejpozdžji vŇ°ak do 2 (dvou) pracovn√≠ch dný od jej√≠ho obdrěen√≠. Objedn√°vka se povaěuje za potvrzenou okaměikem doruŤen√≠¬†potvrzen√≠ objedn√°vky kupuj√≠c√≠mu. Nebude-li objedn√°vka potvrzena prod√°vaj√≠c√≠m v¬†uveden√© lhýtž, vznik√° kupuj√≠c√≠mu pr√°vo vz√≠t svou objedn√°vku zpžt. Ustanoven√≠ pÝedchoz√≠ vžty neplat√≠ v¬†pÝ√≠padž, ěe k¬†doruŤen√≠ potvrzen√≠ objedn√°vky kupuj√≠c√≠mu nedoŇ°lo bez zavinžn√≠ prod√°vaj√≠c√≠ho.

4.9. Dojde-li ke stornu objedn√°vky kupuj√≠c√≠m¬† nebo dojde-li k¬†z√°niku objedn√°vky z¬†jin√©ho dývodu v¬†dobž, kdy uě kupuj√≠c√≠ zaplatil kupn√≠ cenu zboě√≠ nebo podnikl k¬†tomu potÝebn√© √ļkony, zavazuje se prod√°vaj√≠c√≠ odeslat pÝ√≠sluŇ°nou Ť√°stku zpžt na √ļŤet nebo poŇ°tovn√≠ pouk√°zkou (dle dohody smluvn√≠ch stran) kupuj√≠c√≠mu do 7 (sedmi) pracovn√≠ch dný ode dne, kdy doŇ°lo k¬†z√°niku objedn√°vky. Pro zachov√°n√≠ t√©to lhýty pro vr√°cen√≠ jiě poskytnut√Ĺch finanŤn√≠ch prostÝedký postaŤ√≠, uŤin√≠-li prod√°vaj√≠c√≠ v¬†t√©to lhýtž potÝebn√© √ļkony (napÝ. uŤin√≠ pÝ√≠kaz k¬†√ļhradž Ťi vyzve kupuj√≠c√≠ho k¬†jejich vyzvednut√≠) smžÝuj√≠c√≠ k¬†jejich vr√°cen√≠.

 

V.

M√≠sto plnžn√≠

5.1. M√≠stem plnžn√≠ z√°vazku prod√°vaj√≠c√≠ho je prodejna, kde prod√°vaj√≠c√≠ pÝed√° zboě√≠¬†pÝepravn√≠ spoleŤnosti k¬†dopravž kupuj√≠c√≠mu, Ťi kde dojde k¬†osobn√≠mu odbžru objednan√©ho zboě√≠ kupuj√≠c√≠m.

5.2. Povinnost prod√°vaj√≠c√≠ho odevzdat kupuj√≠c√≠mu objednan√© zboě√≠ je splnžna okaměikem jeho pÝed√°n√≠ a¬†pÝevzet√≠ pÝi osobn√≠m odbžru nebo jeho pÝed√°n√≠m prvn√≠mu dopravci.

 

VI.

Cena a platba

6.1. Cena zboě√≠ objednan√©ho klientem se Ý√≠d√≠ cenami uveden√Ĺmi u¬†objednan√©ho zboě√≠ na webov√Ĺch str√°nk√°ch internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz v¬†okaměiku odesl√°n√≠ objedn√°vky kupuj√≠c√≠m. Ceny zboě√≠ uveden√© na webov√Ĺch str√°nk√°ch zahrnuj√≠ DPH v¬†z√°konn√© sazbž, nen√≠-li u¬†konkr√©tn√≠ho zboě√≠ v√Ĺslovnž uvedeno bez DPH.

6.2. K¬†cenž zboě√≠ bude prod√°vaj√≠c√≠m pÝipoŤ√≠t√°na Ť√°stka za dopravu zboě√≠ na m√≠sto urŤen√© kupuj√≠c√≠m. Tuto cenu se kupuj√≠c√≠ zavazuje prod√°vaj√≠c√≠mu zaplatit za podm√≠nek Ťl√°nku VIII. tžchto obchodn√≠ch podm√≠nek.

6.3. Kupn√≠ cena za dod√°van√© zboě√≠ a¬†pÝ√≠padn√© n√°klady na jeho dopravu budou kupuj√≠c√≠m zaplaceny takto:

a. dob√≠rkou (hotovž ÝidiŤi dopravce pÝi pÝed√°n√≠ zboě√≠)

b. platbou v¬†hotovosti pÝi osobn√≠m odbžru

c. pÝevodem na √ļŤet Ť. 5001023020/5500, Raiffeisenbank a. s.

6.4. Kupn√≠ cena se povaěuje za Ý√°dnž uhrazenou teprve jej√≠m pÝips√°n√≠m v¬†pln√© v√ĹŇ°i na √ļŤet prod√°vaj√≠c√≠ho, uhrazen√≠m v¬†pln√© v√ĹŇ°i hotovž v¬†prodejnž prod√°vaj√≠c√≠ho nebo pracovn√≠kovi pÝepravn√≠ firmy. Kupuj√≠c√≠ mýěe zboě√≠ pÝevz√≠t z√°sadnž aě po √ļpln√©m uhrazen√≠ jeho kupn√≠ ceny.

6.5. Faktura vystaven√° prod√°vaj√≠c√≠m kupuj√≠c√≠mu na z√°kladž kupn√≠ smlouvy mezi prod√°vaj√≠c√≠m a¬†kupuj√≠c√≠m slouě√≠ z√°roveÚ i¬†jako daÚov√Ĺ doklad a¬†dodac√≠ list.

6.6. Jsou-li ceny uveden√© u¬†jednotliv√Ĺch druhý zboě√≠ na webov√Ĺch str√°nk√°ch internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz oznaŤeny jako akŤn√≠, pak jsou tyto platn√© do vyprod√°n√≠ z√°sob anebo do dalŇ°√≠ aktualizace nab√≠dky.

 

VII.

Dodac√≠ lhýta

7.1. V¬†pÝ√≠padž, ěe zboě√≠ m√° prod√°vaj√≠c√≠ skladem, zavazuje se je vyexpedovat, pÝedat dopravci, bez zbyteŤn√©ho odkladu, nejpozdžji vŇ°ak do¬†3 pracovn√≠ch dný po uzavÝen√≠ kupn√≠ smlouvy. Dodac√≠ lhýty se pak Ý√≠d√≠ pÝepravn√≠mi podm√≠nkami dopravce.

7.2. Zvol√≠-li kupuj√≠c√≠ jako zpýsob doruŤen√≠ dod√°van√©ho zboě√≠ osobn√≠ odbžr, pak m√°-li prod√°vaj√≠c√≠ toto zboě√≠ na skladž, zavazuje se je pÝipravit k¬†odbžru bez zbyteŤn√©ho odkladu, nejpozdžji vŇ°ak do¬†3 pracovn√≠ch dný po uzavÝen√≠ smlouvy. Kupuj√≠c√≠mu je v¬†pÝ√≠padž potvrzen√≠ dostupnosti zboě√≠ zasl√°na zpr√°va e-mailem o¬†moěnosti vyzvednut√≠ zboě√≠. PÝipraven√© zboě√≠ je v¬†provozovnž prod√°vaj√≠c√≠ho rezervov√°no pro kupuj√≠c√≠ho 7 kalend√°Ýn√≠ch dný. Pot√© je objedn√°vka stornov√°na pro nevyzvednut√≠ kupuj√≠c√≠m (pokud nen√≠ s¬†kupuj√≠c√≠m individuelnž dohodnuto jinak).

 

VIII.

Dopravní podmínky a cena za dopravu od 15. 10. 2015

8.1. Kupuj√≠c√≠ je opr√°vnžn zvolit si v¬†objedn√°vce zboě√≠ nžkter√Ĺ z¬†tžchto zpýsobý jeho doruŤen√≠ v¬†r√°mci »esk√© republiky:

a.¬†PÝepravn√≠ sluěba¬†Geis - dob√≠rkov√Ĺ bal√≠k: 115 KŤ

b.¬†»esk√° poŇ°ta - dob√≠rkov√Ĺ bal√≠k: 115 KŤ

c.¬†Osobn√≠ odbžr na centr√°le: zdarma

d.¬†Osobn√≠ odbžr na prodejnž: 49 KŤ

e.¬†Zboě√≠ zas√≠l√°me i na Slovensko. Cena dopravy je 10 EUR. Zboě√≠ pos√≠l√°me pÝes pÝepravn√≠ sluěbu Geis.

V pÝ√≠padž volby osobn√≠ho odbžru V√°s budeme informovat¬† e-mailem, jakmile pro V√°s bude zboě√≠ pÝipraveno.

PÝi odbžru zboě√≠ v¬†hodnotž vyŇ°Ň°√≠ neě 1 500,-¬† doprava¬†po »esk√© republice ZDARMA

8.2. Kupuj√≠c√≠ je povinen zboě√≠ od pÝepravce Ý√°dnž pÝevz√≠t, zkontrolovat neporuŇ°enost obalý, poŤet bal√≠ký a¬†v pÝ√≠padž jak√Ĺchkoliv z√°vad toto neprodlenž p√≠semnž ozn√°mit pÝepravci samotn√©mu i¬†prod√°vaj√≠c√≠mu.

 

IX.

NebezpeŤ√≠ Ň°kody a¬†vlastnick√© pr√°vo ke zboě√≠

9.1. NebezpeŤ√≠ Ň°kody na zboě√≠ dod√°van√©m prod√°vaj√≠c√≠m kupuj√≠c√≠mu na z√°kladž jeho objedn√°vky pÝech√°z√≠ na kupuj√≠c√≠ho okaměikem jeho faktick√©ho pÝevzet√≠ pÝi osobn√≠m odbžru nebo okaměikem jeho pÝed√°n√≠ prvn√≠mu dopravci.

9.2. Vlastnick√© pr√°vo ke zboě√≠ dod√°van√©mu prod√°vaj√≠c√≠m kupuj√≠c√≠mu na z√°kladž jeho objedn√°vky pÝech√°z√≠ na kupuj√≠c√≠ho okaměikem √ļpln√©ho zaplacen√≠ kupn√≠ ceny tohoto zboě√≠ prod√°vaj√≠c√≠mu.

 

X.

Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupuj√≠c√≠ je opr√°vnžn odstoupit od kupn√≠ smlouvy uzavÝen√© prostÝednictv√≠m internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz i¬†bez ud√°n√≠ dývodu, nejpozdžji vŇ°ak do 14 (Ťtrn√°cti) dný ode dne faktick√©ho pÝevzet√≠ dod√°van√©ho zboě√≠. Odstoupen√≠ od smlouvy je pr√°vem kupuj√≠c√≠ho, kter√© vŇ°ak nesm√≠ b√Ĺt zneuě√≠v√°no.

10.2. V¬†pÝ√≠padž odstoupen√≠ od smlouvy dle odstavce 1 tohoto Ťl√°nku obchodn√≠ch podm√≠nek, je kupuj√≠c√≠ povinen vr√°tit na vlastn√≠ n√°klady jiě dodan√© zboě√≠ zpžt prod√°vaj√≠c√≠mu, a¬†to kompletn√≠ (vŤetnž veŇ°ker√©ho pÝ√≠sluŇ°enstv√≠, z√°ruŤn√≠ho listu, n√°vodu a¬†jin√© dokumentace) v¬†pývodn√≠m neporuŇ°en√©m obalu jako obchodn√≠ bal√≠k nebo osobnž na adresu provozovny, kde zboě√≠ zakoupil. Vr√°cen√© zboě√≠ mus√≠ b√Ĺt nepouěit√©, nepoŇ°kozen√© a¬†bez zjevn√Ĺch zn√°mek uě√≠v√°n√≠. Spolu se zboě√≠m je kupuj√≠c√≠ povinen vr√°tit kupuj√≠c√≠mu i¬†origin√°l dokladu o¬†jeho koupi. Kupuj√≠c√≠ je povinen zabalit Ťi jinak opatÝit zboě√≠ pro zpžtnou pÝepravu takov√Ĺm vhodn√Ĺm zpýsobem, aby nedoŇ°lo k¬†jeho n√°sledn√©mu poŇ°kozen√≠ nebo jin√©mu znehodnocen√≠. NebezpeŤ√≠ Ň°kody na zboě√≠, ohlednž kter√©ho kupuj√≠c√≠ odstoup√≠ od smlouvy, nese kupuj√≠c√≠ aě do okaměiku jeho doruŤen√≠ prod√°vaj√≠c√≠mu. Prod√°vaj√≠c√≠ nen√≠ opr√°vnžn pÝevz√≠t zboě√≠ zaslan√© na dob√≠rku.

10.3. Odstoupen√≠ od smlouvy mus√≠ b√Ĺt provedeno p√≠semnž na adresu hm16@hmstudio.cz. V¬†odstoupen√≠ od smlouvy mus√≠ b√Ĺt uvedeno Ť√≠slo objedn√°vky, datum pÝevzet√≠ zboě√≠ a¬†poěadovan√Ĺ zpýsob vr√°cen√≠¬†penžz, vŤ. Ť√≠sla √ļŤtu nebo pÝesn√© adresy pro vr√°cen√≠ jiě zaplacen√© Ť√°stky kupuj√≠c√≠mu.

10.4. V¬†pÝ√≠padž odstoupen√≠ od smlouvy dle pÝedchoz√≠ch odstavcý tohoto Ťl√°nku obchodn√≠ch podm√≠nek m√° prod√°vaj√≠c√≠ výŤi kupuj√≠c√≠mu pr√°vo na n√°hradu n√°kladý¬†vynaloěen√Ĺch v¬†souvislosti se zruŇ°enou kupn√≠ smlouvou(zejm√©na n√°kladý na doruŤen√≠ zboě√≠ kupuj√≠c√≠mu).

10.5. Kupuj√≠c√≠ m√° d√°le pr√°vo odstoupit od kupn√≠ smlouvy bez zbyteŤn√©ho odkladu pot√©, kdy mu bylo pÝed√°no Ťi doruŤeno jin√© zboě√≠ neě si objednal, nejpozdžji vŇ°ak do 2 (dvou) dný od jeho faktick√©ho pÝevzet√≠.

10.6. Odstoup√≠-li kupuj√≠c√≠ od kupn√≠ smlouvy v¬†souladu s¬†pÝedchoz√≠mi odstavci tohoto Ťl√°nku obchodn√≠ch podm√≠nek, je prod√°vaj√≠c√≠ povinen vr√°tit mu jiě zaplacenou Ť√°stku za toto zboě√≠ (vyjma¬†dopravn√©ho) bez zbyteŤn√©ho odkladu po doruŤen√≠ zboě√≠ a¬†jeho kontrole, nejpozdžji vŇ°ak do 7 (sedmi) pracovn√≠ch dný po doruŤen√≠ zboě√≠ prod√°vaj√≠c√≠mu. Tato finanŤn√≠ Ť√°stka bude vr√°cena kupuj√≠c√≠mu¬†bankovn√≠m pÝevodem nebo poŇ°tovn√≠ pouk√°zkou (dle vyj√°dÝen√≠ v¬†odstoupen√≠ od smlouvy). Bude-li vracen√© zboě√≠ doruŤeno prod√°vaj√≠c√≠mu osobnž kupuj√≠c√≠m nebo jeho z√°stupcem, je prod√°vaj√≠c√≠ povinen vr√°tit kupuj√≠c√≠mu pÝ√≠sluŇ°nou Ť√°stku v¬†hotovosti oproti zpžtn√©mu pÝevzet√≠ zboě√≠.

10.7.¬†Prod√°vaj√≠c√≠ je opr√°vnžn odstoupit od kupn√≠ smlouvy v¬†pÝ√≠padž, ěe si kupuj√≠c√≠ objednan√© zboě√≠ nepÝevezme do 7 (sedmi) dný od ozn√°men√©ho term√≠nu zpÝ√≠stupnžn√≠ k¬†pÝed√°n√≠ nebo do 7 (sedmi) dný od jeho pÝ√≠padn√©ho uloěen√≠ na poboŤce dopravce nebo v¬†pÝ√≠padž, ěe kupuj√≠c√≠ jin√Ĺm zpýsobem nepÝevezme nebo odm√≠tne zboě√≠ pÝevz√≠t.

10.8. Odstoup√≠-li prod√°vaj√≠c√≠ od kupn√≠ smlouvy dle pÝedchoz√≠ho odstavce, m√° výŤi kupuj√≠c√≠mu pr√°vo na n√°hradu n√°kladý √ļŤelnž vynaloěen√Ĺch v¬†souvislosti se zruŇ°enou kupn√≠ smlouvou (zejm√©na n√°kladý na doruŤen√≠ zboě√≠ kupuj√≠c√≠mu).

10.9. Projev√≠-li kupuj√≠c√≠ výli o¬†znovu doruŤen√≠ z√°silky prod√°vaj√≠c√≠m , kterou si nevyzvedl pÝi prvn√≠m pokusu o¬†doruŤen√≠, je celkov√° Ť√°stka z√°silky nav√ĹŇ°ena o¬†dopravn√©.

 

XI.

Odpovždnost za vady, z√°ruŤn√≠ podm√≠nky a¬†vyÝ√≠zen√≠ reklamace

11.1. Kupuj√≠c√≠ je povinen prohl√©dnout zboě√≠ bez zbyteŤn√©ho odkladu po jeho pÝevzet√≠. M√°-li zboě√≠ vady v¬†dobž jeho pÝed√°n√≠, je kupuj√≠c√≠ opr√°vnžn odm√≠tnout jeho pÝevzet√≠. Vady pÝedan√©ho zboě√≠, kter√© mžlo zboě√≠ v¬†dobž jeho pÝed√°n√≠ je kupuj√≠c√≠ povinen reklamovat prod√°vaj√≠c√≠mu bez zbyteŤn√©ho odkladu pot√©, kdy je s√°m zjist√≠ nebo mohl zjistit, nejpozdžji vŇ°ak do 2 (dvou) pracovn√≠ch dný od pÝevzet√≠ zboě√≠.

11.2. Za neopr√°vnžnou bude povaěov√°na reklamace v¬†pÝ√≠padž, ěe k¬†vadž Ťi poŇ°kozen√≠ zboě√≠ doŇ°lo pÝi jeho pÝepravž od prod√°vaj√≠c√≠ho kupuj√≠c√≠mu. V¬†tom pÝ√≠padž nese odpovždnost za poŇ°kozen√≠ zboě√≠ dopravce. PÝi pÝevzet√≠ z√°silky je kupuj√≠c√≠, pÝ√≠padnž pÝ√≠jemce z√°silky povinen zkontrolovat, zda je obal neporuŇ°en√Ĺ a¬†zda z√°silka nevykazuje zjevn√© znaky vnžjŇ°√≠ho poŇ°kozen√≠. Pokud kupuj√≠c√≠ nebo pÝ√≠jemce z√°silky zjist√≠ zjevn√© vady (napÝ. poŇ°kozen√Ĺ obal), je opr√°vnžn ve sv√©m vlastn√≠m z√°jmu z√°silku odm√≠tnout pÝevz√≠t a¬†sepsat s¬†dopravcem z√°pis o¬†Ň°kodž. Podpisem dodac√≠ho listu kupuj√≠c√≠ potvrzuje, ěe z√°silka byla doruŤena Ý√°dnž a¬†neporuŇ°ena. Pokud kupuj√≠c√≠ Ťi pÝ√≠jemce z√°silky zjist√≠ po pÝevzet√≠ zboě√≠ vadu vypl√Ĺvaj√≠c√≠ z¬†poŇ°kozen√≠ pÝi pÝepravž, je povinen ozn√°mit tuto skuteŤnost bez odkladu p√≠semnž nebo elektronickou poŇ°tou na hm16@hmstudio.cz prod√°vaj√≠c√≠mu a¬†pÝedevŇ°√≠m dopravci, nejpozdžji vŇ°ak do 2 (dvou) kalend√°Ýn√≠ch dný ode dne, kdy byla z√°silka doruŤena a¬†vyě√°dat si souŤasnž seps√°n√≠ z√°pisu o¬†Ň°kodž. Do doby seps√°n√≠ z√°pisu o¬†Ň°kodž nesm√≠ kupuj√≠c√≠ se z√°silkou jakkoli manipulovat a¬†je povinen zachovat i¬†obal z√°silky, ve kter√©m mu byla z√°silka doruŤena.

11.3. Prod√°vaj√≠c√≠ poskytuje kupuj√≠c√≠mu z√°ruku na zboě√≠ dodan√© prostÝednictv√≠m internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz, a¬†to v¬†d√©lce trv√°n√≠ 24 (dvaceti ŤtyÝ) mžs√≠cý od faktick√©ho pÝevzet√≠ zboě√≠ kupuj√≠c√≠m. Tato z√°ruŤn√≠ doba mýěe b√Ĺt stanovena i¬†v delŇ°√≠m rozsahu, pokud je tak uvedeno u¬†popisu zboě√≠ na webov√Ĺch str√°nk√°ch internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz a¬†jestliěe tak stanov√≠ i¬†dodavatel Ťi v√Ĺrobce tohoto zboě√≠. Vyskytnou-li se na dodan√©m zboě√≠ v¬†prýbžhu z√°ruŤn√≠ doby vady, je kupuj√≠c√≠ opr√°vnžn tyto vady reklamovat.

11.4. Reklamaci vad zboě√≠ je kupuj√≠c√≠ povinen uŤinit p√≠semnž na¬†adresu hm16@hmstudio.cz. V¬†p√≠semn√© reklamaci vad je kupuj√≠c√≠ povinen vady oznaŤit nebo popsat jak√Ĺm zpýsobem se projevuj√≠ a¬†navrhnou zpýsob vyÝ√≠zen√≠ reklamace.

11.5. Kupuj√≠c√≠ doruŤ√≠ prod√°vaj√≠c√≠mu reklamovan√© zboě√≠ osobnž nebo obchodn√≠m bal√≠kem na adresu s√≠dla provozovatele internetov√©ho obchodu. Adresa pro zasl√°n√≠ reklamace HM Studio a.s.-¬†REKLAMACE ESHOP, Prýmyslov√° 504, 25070, PostÝiě√≠n. Zboě√≠ je nutn√© vr√°tit spolu s¬†dokladem o¬†koupi, s¬†veŇ°ker√Ĺm pÝ√≠sluŇ°enstv√≠m a¬†pÝ√≠sluŇ°nou dokumentac√≠, n√°vodem k¬†obsluze a¬†pÝ√≠padnž i¬†se z√°ruŤn√≠m listem. Prod√°vaj√≠c√≠ nen√≠ povinen pÝevz√≠t zboě√≠, kter√© by mu bylo zasl√°no na dob√≠rku. Reklamovan√© zboě√≠ je kupuj√≠c√≠ povinen zabalit Ťi jinak opatÝit pro pÝepravu tak, aby nemohlo doj√≠t k¬†jeho n√°sledn√©mu poŇ°kozen√≠ nebo jin√©mu znehodnocen√≠.

11.6. Prod√°vaj√≠c√≠ vyd√° kupuj√≠c√≠mu p√≠semn√© potvrzen√≠ o¬†doruŤen√≠ reklamace (e-mailem). N√°slednž vyd√° prod√°vaj√≠c√≠ kupuj√≠c√≠mu i¬†p√≠semn√© potvrzen√≠ o¬†datu a¬†zpýsobu vyÝ√≠zen√≠ reklamace pÝ√≠padnž odývodnžn√≠ zam√≠tnut√≠ reklamace. VeŇ°ker√© informace o¬†prýbžhu reklamace je moěn√© z√≠skat na adrese hm16@hmstudio.cz.

11.7. Za neopr√°vnžnou bude povaěov√°na reklamace v¬†pÝ√≠padž, ěe k¬†vadž doŇ°lo pouě√≠v√°n√≠m zboě√≠ jin√Ĺm zpýsobem, neě je uvedeno v¬†n√°vodu k¬†nžmu, bžěn√Ĺm opotÝeben√≠m nebo poŇ°kozen√≠m, nespr√°vnou manipulac√≠, nespr√°vn√Ĺm skladov√°n√≠m, neodborn√Ĺm z√°sahem kupuj√≠c√≠ho Ťi tÝet√≠ osoby nebo v¬†dýsledku ěiveln√≠ch pohrom.

11.8. V¬†pÝ√≠padž opr√°vnžn√© reklamace m√° kupuj√≠c√≠ pr√°vo na n√°hradu prokazateln√Ĺch √ļŤelnž vynaloěen√Ĺch n√°kladý na doruŤen√≠ reklamovan√©ho zboě√≠ prod√°vaj√≠c√≠mu.

11.9. Nen√≠-li stanoveno Ťi dohodnuto jinak, Ý√≠d√≠ se pr√°va a¬†povinnosti kupuj√≠c√≠ho a¬†prod√°vaj√≠c√≠ho z¬†odpovždnosti za vady zboě√≠ pÝ√≠sluŇ°n√Ĺmi ustanoven√≠mi z√°kona Ť. 40/1964 Sb., obŤansk√Ĺ z√°kon√≠k, v¬†platn√©m znžn√≠ a¬†z√°kona Ť. 634/1992 Sb., o¬†ochranž spotÝebitele, v¬†platn√©m znžn√≠. V¬†pÝ√≠padž kupuj√≠c√≠ho¬†- podnikatele se vz√°jemn√° pr√°va z¬†odpovždnosti za vady Ý√≠d√≠ z√°konem Ť. 513/1991 Sb., obchodn√≠m z√°kon√≠kem, v¬†platn√©m znžn√≠, nebude-li dohodnuto jinak.

11.10.¬†V¬†pÝ√≠padž, ěe dojde mezi prod√°vaj√≠c√≠m a spotÝebitelem ke vzniku spotÝebitelsk√©ho sporu z¬†kupn√≠ smlouvy nebo ze smlouvy o¬†poskytov√°n√≠ sluěeb, kter√Ĺ se nepodaÝ√≠ vyÝeŇ°it vz√°jemnou dohodou, mýěe spotÝebitel podat n√°vrh na mimosoudn√≠ ÝeŇ°en√≠ takov√©ho sporu urŤen√©mu subjektu mimosoudn√≠ho ÝeŇ°en√≠ spotÝebitelsk√Ĺch sporý, kter√Ĺm je »esk√° obchodn√≠ inspekce:

√östÝedn√≠ inspektor√°t - oddžlen√≠ ADR
҆tžp√°nsk√° 15, 120 00¬†¬†Praha 2
Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

SpotÝebitel mýěe vyuě√≠t rovnžě platformu pro ÝeŇ°en√≠ sporý online, kter√° je zÝ√≠zena Evropskou komis√≠ na adrese¬†ec.europa.eu.
- platí od 1.2.2016

 

XII.

Ochrana osobn√≠ch √ļdajý

12.1. Prod√°vaj√≠c√≠ t√≠mto prohlaŇ°uje, ěe¬†pÝi nakl√°d√°n√≠ s¬†osobn√≠mi √ļdaji kupuj√≠c√≠ho¬†kupuj√≠c√≠ho bude postupovat v¬†souladu se z√°konem Ť.101/2000 Sb., o¬†ochranž osobn√≠ch √ļdajý, v¬†platn√©m znžn√≠. Osobn√≠ √ļdaje o¬†kupuj√≠c√≠m budou shromaěÔov√°ny a¬†zpracov√°v√°ny prod√°vaj√≠c√≠m prostÝednictv√≠m zabezpeŤen√© elektronick√© datab√°ze tak, aby nemohlo doj√≠t k¬†jejich zneuěit√≠. - Moment√°lnž pÝipravujeme

12.2. Osobn√≠ √ļdaje kupuj√≠c√≠ho se prod√°vaj√≠c√≠ zavazuje chr√°nit. Tyto √ļdaje nebudou prod√°vaj√≠c√≠m poskytnuty ě√°dn√© tÝet√≠ osobž s¬†v√Ĺjimkou tžch pÝ√≠padý, kdy je poskytnut√≠ √ļdajý (napÝ. adresa a¬†telefon) nezbytnou podm√≠nkou √ļspžŇ°n√©ho doruŤen√≠ zboě√≠ kupuj√≠c√≠mu.

12.3. Kupuj√≠c√≠ m√° pr√°vo kdykoli p√≠semnž poě√°dat prod√°vaj√≠c√≠ho, aby jeho osobn√≠ √ļdaje vhodn√Ĺm zpýsobem vymazal ze sv√© evidence nebo provedl poěadovanou zmžnu ve struktuÝe osobn√≠ch √ļdajý kupuj√≠c√≠ho.

12.4. Kupuj√≠c√≠ souhlas√≠, ěe pÝi odesl√°n√≠ objedn√°vky (do n√≠ě vyplnil svou e-mailovou adresu) budou na jeho e-mailovou adresu zas√≠l√°ny prod√°vaj√≠c√≠m informaŤn√≠ e-maily, nab√≠dky a newslettery. Odhl√°sit se od zas√≠l√°n√≠ tžchto e-mailý kupuj√≠c√≠ mýěe prostÝednictv√≠m hm16@hmstudio.cz nebo kliknut√≠m na odkaz pod newsletterem.

 

XIII.

Pr√°va tÝet√≠ch osob, odpovždnost

13.1. Prod√°vaj√≠c√≠ neodpov√≠d√° kupuj√≠c√≠mu ani tÝet√≠ osobž za jak√©koli Ň°kody, uŇ°l√Ĺ zisk, vynaloěen√© n√°klady, pÝeruŇ°en√≠ Ťinnosti Ťi dalŇ°√≠ Ň°kody vznikl√© v¬†souvislosti s¬†pouěit√≠m informac√≠ uveden√Ĺch na webov√Ĺch str√°nk√°ch internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz. ¬†Informace o¬†zboě√≠ uveden√© na webov√Ĺch str√°nk√°ch internetov√©ho obchodu www.hmstudio.cz nelze povaěovat za prohl√°Ň°en√≠ o¬†vhodnosti tohoto zboě√≠ pro nžkter√Ĺ konkr√©tn√≠ √ļŤel.